کت پشت دکمه کرپ
آستر -
کمربند -
جیب دارد
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری نرم
قد ۷۵
جنس پارچه کرپ مرغوب
قد آستین -
فصل بهار و تابستان
قواره آزاد
زمان تحویل