مینی بگ آبی کاربنی
بند بلند دارد
بند دستی -
بند کولی -
مورد استفاده مجلسی-روزانه
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد -
جنس چرم مصنوعی
زمان ارسال به انتخاب مشتری