کراپ تاپ کرم
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری نرم
قد -
جنس پارچه کرپ
قد آستین -
فصل بهار-تابستان
قواره کمی آزاد
زمان تحویل به انتخاب مشتری